تبلیغات
وبلاگی باسه عاشقا

کافراگرعاشق شود

ازکفرمن تادین تو
                راهی بجز تردیدنیست
دلخوش به فانوسم نکن
                  اینجامگرخورشیدنیست
باحس ویرانی بیا
                  تابشکنددیوارمن
چیزی نگفتن بهتر از
                  تکرار طوطی وار من
بی جستجو دیوانه وار
                  ازجنس عادت می شود
حتی عبادت بی عمل
                   محوسعادت می شود
باعشق انسوی خطر
                  جایی برای ترس نبست
درانتهای   موعظه
                   دیگرمجال درس نیست
کافراگر عاشق شود
                  بی پرده مومن می شود
چیزی شبیه معجزه
                  باعشق ممکن می شود.


وداع با زندگی

 

در یکی ازروز های پر زدرد

من رهاگردم از این دنیای سرد

قوم وخویش ازمرگ من گریان شوند

در فراقم خسته ونالان شوند

قامتم  پیچند انگه در کفن

گریه ها سرمی دهند از بهر من

قامتم رادر کفن پیچند صبور

جسم من را می برند تاسوی گور

خاک برگو رم بریزند وای وای

ناله ها سرمی شود باهای های

بعدازان گم میشوم از ین جهان

دفترم شعرم بمانددرزمان

شعرمن شورمنونورمن است

های های قلب پرشورمن است

نیمه شب هاوه چه شوری داشتیم

درکنارهم سروری داشتیم

درکنار هم چه شب هاتا سحر

گریه هاکردیم بهر یک دگر

شعرمن نه .شیره ی جان من است

دفترم نه.دردودرمان من است

دردهایم را پرستاری کنید

شعرهایم را نگهدار ی کنید

جسم من پوسددر این گودال تنگ

استخوان مانددراینجازیرسنگ

برسرقبرم رویددربهار

ورمن شایدشودچون لاله زار

قوم وخویشانم فراموشم کنند

چون چراغی زود خاموشم کنند

از نظرهادوردورگردم چه باک

من خلاصم اندر اینجا زیر خاک

چرخ بازیگر بگرددهمچنان

فارغ ازرخ دادهای این زمان

پس بیایید دوستان یاران من

ای شماجان منوجانان من

پستوهم ای همسردرداشنا

قبل ازاینکه این چنین گردیم جدا

یاروغم خوارهمو همدل شویم

درد هم دانیم وما یک دل شویم

دردوروز زندگی شادی کنیم

یکدگر راخوب خوش یاری کنیم

 

طاهره السادات روشن-شکوه